Login:
Hasło:
Dodaj obiekt


Cel podróży
Szukanie bardziej szczegółowe
Udogodnienia
 
Regulamin

REGULAMIN

 

Art. 1. DEFINICJE

 

1.      www.Baza-Noclegi.pl   - portal promocyjny dla przedsiębiorstw z branży turystycznej.

2. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna,  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego,
a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie Baza-Noclegi.pl

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Baza-Noclegi.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Baza-Noclegi.pl, w tym także korzysta z usług oferowan

 

Art. 2.  ZASADY OGÓLNE

 

3.      Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Klientów w portalach grupy www.Baza-Noclegi.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej i ofertach specjalnych
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4.      Rejestracja firmy w portalach:

4.1.   Zarejestrowanie Klienta w portalu polega na utworzeniu konta oraz przekazaniu loginu oraz hasła, za pośrednictwem którego obiekt noclegowy zarządza sobie samodzielnie swoją ofertą. Dane kontaktowe do portalu znajdują się
w dziale Kontakt. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.2.   Akceptując niniejszy Regulamin osoba rejestrująca Klienta oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.

5.      Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne dane Klienta ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez kontakt z przedstawicielem portalu (w zakładce kontakt).

6.      Prawa autorskie:

6.1.   Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują właścicielowi  portalu www.Baza-Noclegi.pl

6.2.   Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Klienta do wprowadzonych do bazy www.Baza-Noclegi.pl danych.

7.      Dane i materiały:

7.1.   Klient oświadcza, że wszystkie przekazane przez niego do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Klienta.

7.2.   Klient oświadcza jednocześnie, że wszelkie przekazane przez niego do www.Baza-Noclegi.pl dane nie naruszają praw osób trzecich.
W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi www.Baza-Noclegi.pl związanymi
z bezprawnym charakterem tych danych, Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal www.Baza-Noclegi.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

8.      Klient wyraża niniejszym zgodę na edycję przez www.Baza-Noclegi.pl materiałów i danych wprowadzonych przez niego do portalu,
a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty
i funkcjonowania portalu.

9.      Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. www.Baza-Noclegi.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.

10.  Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego danych, znaków graficznych, zdjęć oraz wprowadzonych przez niego treści na łamach portalu www.Baza-Noclegi.pl, w katalogach oraz serwisach branżowych.

11.  Klient wyraża zgodę na umieszczanie przez www.Baza-Noclegi.pl w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z www.Baza-Noclegi.pl

12.  Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jego danych w celach marketingowych przez www.Baza-Noclegi.pl, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Klient oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

13. Korzystając z formularza kontaktowego lub innych modułów systemu baza-noclegi.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez baza-noclegi.pl oraz obiekty noclegowe współpracujące z systemem baza-noclegi.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Art. 3. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.      Odpowiedzialność:

1.1.   Klient rejestrując się ponosi wszelką odpowiedzialności za przekazane portalowi www.Baza-Noclegi.pl dane, w szczególności za zdjęcia,  prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

1.2.   Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, zakresu i przedmiotu oferowanej przez Klienta usługi powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd użytkowników portalu.

1.3.   W sytuacji, gdy portal www.Baza-Noclegi.pl uzyska informację o naruszeniu przez Klienta postanowień paragrafów powyższych, portal www.Baza-Noclegi.pl upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

2.      www.Baza-Noclegi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii o Kliencie zamieszczanych w portalu przez użytkowników portalu. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału www.Baza-Noclegi.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.

3.      Oferta przedstawiona w serwisie www.Baza-Noclegi.pl jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych. Właściciel portalu www.Baza-Noclegi.pl, jak również jego Klienci i inne firmy wymienione na stronach portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w portalu, jak również za szkody wszelkiego rodzaju wynikające
z użytkowania lub braku możliwości użytkowania portalu www.Baza-Noclegi.pl, w szczególności danych i informacji na nim się znajdujących. Koszty serwisowania, naprawy lub modyfikacji sprzętu lub danych, spowodowane użytkowaniem niniejszej witryny obciążają użytkownika w pełnym zakresie.

4.      www.Baza-Noclegi.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Klienta za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Klienta przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału www.Baza-Noclegi.pl.

5.      www.Baza-Noclegi.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Klienta jak również przez inne firmy wymienione na stronach portalu w konsekwencji skorzystania z jej ogłoszenia o promocji. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia użytkownikowi towaru przez Klienta oraz odmowy wykonania usług.

6.      www.Baza-Noclegi.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Klientem www.Baza-Noclegi.pl i użytkownikami portalu. Wszelkie nieporozumienia Klienta rozwiązują między sobą bez angażowania www.Baza-Noclegi.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

7.      www.Baza-Noclegi.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa
w zd. 1 Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, ani odrębne odszkodowanie.

8.      Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę www.Baza-Noclegi.pl
w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię www.Baza-Noclegi.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Klienta, www.Baza-Noclegi.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia go z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

9.      Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

Art. 4. KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA FIRM W PORTALU

 

1.      Dodanie Klienta możliwe jest poprzez rejestrację za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez kontakt z przedstawicielem portalu.

2.      Rejestracja oferty  jest płatna oraz bezpłatna w pewnych warunkach indywidualnie ustalonych

3.         Podpisanie umowy o współpracę nie jest jednoznaczne z opłaconą reklamą, gdyż płatność reguluję tylko i wyłącznie opłacona faktura VAT  

4.      Po zakończeniu procedur związanych z publikacją danych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za rejestrację w ustalonej wysokości z zastrzeżeniem pkt. 2 i 10. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora prezentacja obiektu Klienta może być wstrzymana. Z chwilą zaksięgowania wpłaty prezentacja obiektu zostanie uruchomiona. Opłata za rejestrację jest jednorazowa
i bezzwrotna.

5.      Reklama płatna jest na 12 miesięcy - jednorazowo

6.      Klient akceptując niniejszy Regulamin upoważnia www.Baza-Noclegi.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

7.      Okres obowiązywania wszystkich wpisów rejestracyjnych wynosi 12 miesięcy i biegnie od dnia otrzymania przez www.baza-noclegi.pl potwierdzenia dokonania płatności. Dodanie wpisu odbywa się na czas oznaczony w umowie.

8.      Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do zrezygnowania z usług oferowanych przez portal. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

9.      Rezygnacja Klienta z usług www.Baza-Noclegi.pl powinna nastąpić najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem terminu umowy. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje przedłużenie okresu obowiązywania pakietu o kolejny okres i rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej należności .

10.  Rezygnacje, o których mowa w pkt 8 i 9 Regulaminu odbywają się za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku nie otrzymania przez Klienta potwierdzenia dostarczenia wiadomości rezygnację należy złożyć telefonicznie pod numerem zamieszczonym w zakładce kontakt.

11.  www.Baza-Noclegi.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych, a w szczególności zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów próbnych. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania w stosunku do zarejestrowanych w portalu Klientów w trakcie trwania umowy.

12.  Niezależnie od rodzaju posiadanego pakietu Klient może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług.

13.  www.Baza-Noclegi.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z różnego doboru słów kluczowych przez Klienta, otrzymanych opinii i referencji, a także możliwości licytowania pozycji prezentacji przez pozostałych Klientów (tzw. bidowanie).

14.  Stosowanie kryptoreklamy, nieautoryzowanej reklamy, korzystanie z maili użytkowników publikowanych w ramach naszego portalu, oraz inne czynności mające na celu promowanie własnych produktów, usług lub sklepów niebędące przedmiotem zawartej umowy są równoznaczne z akceptacją cennika www.Baza-Noclegi.pl, zgodą osob reprezentujących Klienta do wystawienia faktury VAT za należne usługi reklamowe oraz opłacenie tej faktury w terminie.

 

 Art. 5. OPINIE GOŚCI DOTYCZĄCE OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

 

 1. Integralną częścią Serwisu w domenie Baza-Noclegi.pl jest mozliwość dodania ocen, która służy Gościom Serwisu do wystawiania komentarzy oraz ocen obiektom turystycznym umieszczonym uprzednio w Serwisie.

2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rezygnacji z opcji ocen.

3. Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu Gościom, należy do wyłącznej kompetencji Serwisu.

4. Gość może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z Lokalu w konkretnym terminie. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Lokalu i związanych z nim usług.

5. Właścicielowi obiektu noclegowego przysługuje prawo do umieszczenia w panelu odpowiedzi do każdego komentarza oraz oceny wystawionej przez Gości.

6. Do wystawienia komentarza przez Użytkownika służy udostępniony mu uprzednio panel administracyjny. W przypadku braku aktywnej reklamy na życzenie właściciela obiektu noclegowego udostępniamy możliwość odpowiedzi na opinię.

 
Art. 6 Usunięcie oceny


1. Usunięcia oceny lub komentarza może dokonać wyłącznie Serwis.

2. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w komentarzach w przypadku, gdy:
- komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną Lokalu,
- zawiera wulgarne treści,
- jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
- został dodany przez właściciela Lokalu, pod którym został zamieszczony lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,
- zawiera odnośniki do innych stron,
- narusza interesy Serwisu,
- jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
- jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków,- wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,
- propaguje przemoc,
- stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.

5. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:
1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
2) Dane kontaktowe uprawnionego;
3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 4 należy sporządzić na piśmie i przesłać skan na adres: biuro@baza-noclegi.pl .

7. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 4, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.

8. Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 4, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.

9. Użytkownik/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.

10. W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.

11. Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej oceny.

12. W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 8, Serwis usuwa zakwestionowaną ocenę z bazy.

 

Art. 7 Wyłączenia 


1. Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów turystycznych oraz obiektów innych Użytkowników, położonych w tym samym regionie turystycznym.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).

3. Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu za czyny Użytkowników naruszające zakaz.

 

 Art. 8 Ograniczenia odpowiedzialności Serwisu


1. Serwis nie ponosi względem Użytkownika ani Gościa odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Użytkownikom opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się na krcie obiektu..

2. W związku z treścią ust. 1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub Gościa korzyści, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.Art. 9. REKLAMACJE

 

1.      Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@baza-noclegi.pl

2.      Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez www.Baza-Noclegi.pl W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w pkt 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

3.      www.Baza-Noclegi.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Klienta. Klient zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z www.Baza-Noclegi.pl 

 

Art. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.

2.      Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.copyrights to BAZA-NOCLEGI.pl 2005 - 2024

partnerzy: noclegi bukowina tatrzańska Bukowina Tatrzańska Hotel u gieni białka tatrzańska sonia zakopane sale taneczne zakopane


Notatnik